Regulamin sklepu

§I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki produkcji oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży zniczy, wyrobów szklanych (słoików, butelek, zakrętek), a także artykułów do przetwórstwa mięsnego za pośrednictwem serwisu internetowego www.pedropol.pl oferowanych do sprzedaży przez Piotra Kołomyjskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Pedropol Piotr Kołomyjski, ul. Rolnicza 1A, 18-300 Zambrów, NIP: 7231191647, REGON: 451098834.

§II DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

 3. Konsument - konsument w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego.

 4. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: www.pedropol.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

 5. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 6. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

 7. Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła
  i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

 8. Sprzedawca – Pedropol Piotr Kołomyjski, ul. Rolnicza 1A, 18-300 Zambrów, NIP: 7231191647, REGON: 451098834.

 9. Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

 10. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia.

 11. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.

§ III PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

§IV KONTO

 1. Klient nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii, komentarzy i innych danych o charakterze bezprawnym.

 2. Klient uzyskuje dostęp do Konta po rejestracji.

 3. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail, numer telefonu komórkowego, dane do faktury (NIP/PESEL) oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§ V OFEROWANY TOWAR

Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nasz Sklep w serwisie internetowym www.pedropol.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez Sklep.


§ VI SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.pedropol.pl,

 2. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

 3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Stanowi ona jedynie informację, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

 4. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

 5. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

 7. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób:
  a) za pomocą systemu informatycznego - Sklepu internetowego,
  b) telefonicznie pod numerem telefonu – 503 935 969.

 8. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

§VII CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

 2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

 3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

 4. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§VIII PŁATNOŚCI

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

 2. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:

  1. gotówką – w wypadku osobistego odbioru towaru,

  2. gotówką za pobraniem – w wypadku dostawy towaru przez przewoźników,

  3. przelewem z góry na konto,

  4. kartą płatniczą – forma płatności obsługiwana przez Przelewy24,

 3. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

§ XIX KOSZTY, DOSTAWA I TERMIN WYSYŁKI

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a) przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b) odbiór zamówienia w siedzibie firmy.

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.

 2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 3. Zamówienia składane w sklepie Pedropol realizowane są wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta zostaną zrealizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 4. Termin realizacji zamówienia jest terminem orientacyjnym, uzależnionym od konkretnego produktu i każdorazowo określonym przy produkcie. W przypadku płatności przelewem, termin zaczyna swój bieg od momentu zaksięgowania gotówki na rachunku bankowym Sprzedającego.

 5. Zamówienia na towary o różnym terminie realizacji, wysyłane będą po skompletowaniu całego zamówienia.

 6. Towar jest dostarczany za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.

 7. Koszt dostawy jest uzależniony od wyboru sposobu dostawy przez Kupującego. Koszt dostawy każdorazowo widoczny jest w panelu podczas składania zamówienia.

 8. Koszty dostawy towaru do Klienta ponosi Klient.

 9. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

§ X ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

 2. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 3. Formularz zwrotu należy wysłać listem poleconym lub drogą elektroniczną (na adres mailowy: _________________) albo załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.

 4. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny oraz zapakowany w oryginalne opakowanie. Do zwracanego towaru należy załączyć dowód zakupu.

 5. Zwrotowi nie podlegają produkty wytworzone na specjalne zamówienie Klienta.

 6. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu).

 7. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Zwrot towaru winien nastąpić na adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej tj. ul. Rolnicza 1A, 18-300 Zambrów.

 10. Koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient.

 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.


§ XI WYMIANA TOWARU


 1. Klient będący konsumentem ma możliwość wymiany towaru w terminie 14 dni.

 2. Wymiana będzie dokonywana natychmiast po otrzymaniu od Klienta towaru, który ma zostać wymieniony. Towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą, musi być kompletny oraz zapakowany w oryginalne opakowanie. Do wymienianego towaru należy załączyć dowód zakupu.

 3. Wymianie nie podlegają produkty wytworzone na specjalne zamówienie Klienta.

 4. Koszty wymiany towaru ponoszone są w ten sposób, że:

  1. Klient ponosi koszty odesłania pierwotnego towaru do Sklepu,

  2. Klient ponosi koszty wysłania towaru wymienionego do Klienta,

§ XII REKLAMACJE

 1. Reklamacje można składać telefonicznie pod numerem telefonu: 503-938-595, w formie elektronicznej na adres ____________________ lub na adres prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej. W zgłoszeniu Klient powinien wskazać numer zamówienia, przedłożyć dowód zakupu produktu, dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie.

 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Klienta. O wyniku rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą poczty tradycyjnej.

 3. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Kwotę odpowiadającą równowartości produktu oraz opłaty za pierwotną wysyłkę towaru do Klienta, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.

 4. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

§ XIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

  1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

  2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

  3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

  4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

  5. Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient niebędący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 4. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

§ XIV DANE OSOBOWE

 1. Pedropol Piotr Kołomyjski jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu.

 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień, celów archiwalnych, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych PEDROPOL Piotr Kołomyjski, informowania o promocjach oraz przesyłania Newsletterów oraz

 3. Klient dokonując zakupu na stronie internetowej www.pedropol.pl wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych podanych w formularzu w celu opisanym w pkt. 2.

 4. Jednocześnie, na potrzeby dostarczenia przesyłki, Kupujący wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych podmiotowi dokonującemu dostawy towaru.

 5. Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;

  • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

  • prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

  • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

  • prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.

 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub pod numerem telefonu: 503 938 595.

§ XV ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.

§ XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Sądem właściwym dla sporów wynikłych na gruncie przedmiotowego Regulaminu jest Sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.